Uw privacy

Nico Cordewener Uitgeverij, gevestigd aan de Pr. Marijkestraat 8, 5961 CG Horst in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Nico Cordewener Uitgeverij
Pr. Marijkestraat 8
5961 CG Horst
Nederland
+31778500494
www.doodiszodoodnogniet.nl
info@doodiszodoodnogniet.nl

Nico Cordewener is de Functionaris Gegevensbescherming van Nico Cordewener Uitgeverij. Hij is te bereiken via bovenstaande contactgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Nico Cordewener Uitgeverij verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Onderstaande persoonsgegevens worden door ons verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer (indien door jou ingevuld)
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens over een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
Nico Cordewener Uitgeverij verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling(en)
– De mogelijkheid een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Nico Cordewener Uitgeverij verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangiftes.

Geautomatiseerde besluitvorming
Op basis van geautomatiseerde verwerkingen neemt Nico Cordewener Uitgeverij geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Nico Cordewener Uitgeverij) bij betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Nico Cordewener Uitgeverij bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Adresgegevens van
– Inactieve accounts: 1 jaar
– Bestellingen in behandeling: 1 maand
– Mislukte bestellingen: 1 dag
– Geannuleerde bestellingen: 1 dag
– Voltooide bestellingen: 2 jaar (i.v.m. belastingwetgeving)

Delen van persoonsgegevens met derden
Nico Cordewener Uitgeverij verstrekt vanwege wettelijke verplichtingen persoonsgegevens uitsluitend aan de belastingdienst. N.a.v. deze persoonsgegevens kan de belastingdienst de locatie bepalen waar de koper van een e-boek ten tijde van de aankoop verbleef. Die locatie bepaalt in welk land de btw over het e-boek moet worden afgedragen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Nico Cordewener Uitgeverij gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nico Cordewener Uitgeverij. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bovenstaand e-mailadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Nico Cordewener Uitgeverij wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Nico Cordewener Uitgeverij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Controleer of aan de linkerkant van de adresbalk in jouw browser een groen slotje te zien is. Dat slotje verzekert jou dat je gegevens beschermd zijn. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan via bovenstaande gegevens contact met ons op.

Scroll Up